LULUSAN ANGKATAN 2 (TA 2018-2019)

1. Ahmad Sabilillah Habiburrahman lanjut ke Pondok Ibnu Abbas
2. Fatimah Az Zahroh lanjut ke STQ Al Qudwah Kediri
3. Ja'far lanjut ke Pondok Hamalatul Qur`an
4. Maryam Addayyinah lanjut ke Pondok Tarbiyatul Iman
5. M. Akhtar Zaherudin lanjut ke SMPIT Al Fajr Mataram
6. M. Ghozi Zawawi lanjut ke Pondok As Sunnah Malang
7. Nida Zarli Aulia lanjut ke Pondok Imam Syafi'i Tulungagung
8. Umairah lanjut ke Pondok Bina Madani Putri
9. Umar Abdurrahman lanjut ke Pondok Markaz Tahfizh Utsman bin Affan