LULUSAN ANGKATAN 4 (TA 2020-2021)

1. Abdullah Azam lanjut ke Pondok Lu`lu` wal Marjan Magelang
2. Afif Rizqi Dulhanan lanjut ke Pondok Markaz Tahfizh Utsman bin Affan
3. Ahmad Fakhri lanjut ke Pondok Markaz Iqro` Karang Anyar
4. Alvino Dary Abiyyi Nafi lanjut ke Pondok Gontor Kampus 5 Magelang
5. Fahmi Haidar lanjut ke Pondok Al Manshur Al Islamiyyah Kediri
6. Ganjar Tri Baskoro lanjut ke Pondok Al Munawwariyah Malang
7. Irham Nizar Rayyan lanjut ke Pondok Tahfizh Utsman bin Affan
8. Kann Bashiru Prayoga lanjut ke Hikari Teenager School
9. M. Rasydan lanjut ke Pondok Al Irsyad 7 Batu
10. M. Fadhil lanjut ke Pondok Darul Faruq Bati
11. M Faza Abdillah lanjut ke Pondok Shotul Qur`an Malang
12. M Rosyid lanjut ke Pondok Ibnu Abbas Malang
13. Hasan Abdullah lanjut ke Pondok Jabal Thoriq Sragen
14. Hilya Nisa Sholiha lanjut ke Pondok Ummu Wafa Malang
15. Ariiqah Rahsya Putri lanjut ke Pondok Daar Hafsha binti Omar Batu
16. Atqiyah Rahsya Putri lanjut ke Pondok Daar Hafsha binti Omar Batu 
17. Husna kamilah lanjut ke Pondok Al Mahira Malang
18. Zahidah Azzahwa lanjut ke Pondok Al Manshur
19. Jazakia Marisa lanjut ke Pondok Aisyah binTi Abu Bakar
20. Zainab lanjut ke Pondok Ummu Wafa malang
21. Saa'idatul Ummah lanjut ke MTS Wahid Hasyim 02 Dau Malang
22. Humairoh Lubbatunnufus lanjut ke Pondok Al Fur`qon Gresik
23. Alifah lanjut ke -
24. Fatimah lanjut ke SMPI Al Irsyad malang
25. Viny Faricha lanjut ke PTQ Ibnu Umar